Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


KUANTUM EVREN

                                                                 

 

 

 Kuantum sözcüğü gerçek fizikte,bir aktarım sürecindeki en küçük madde,yada enerji birimi anlamına gelir.Latince ne kadar anlamına gelen " kuantus " sözcüğünden gelir.

 

Kuantum, atom ve atomaltı parçacıklarının davranışlarını inceler. Doğuşundan bu yana Kuantum kuramı atom çekirdeklerine,çekirdekten türeyen,birbirleriyle güçlü bir etkileşim içindeki parçacıklara ve bunları meydana getiren quarkların davranışlarına başarıyla uygulanmaktadır.Bu kurama göre enerji kesikli ve süreksiz adımlar halinde yayılmakta ve bir nesneden diğerine aktarılmaktadır.

 

Kuantum yirminci yüzyılın ikinci yarısına damgasını vururken Newton mekaniğine, dolayısıyla klasik fizik anlayışına oldukça ters düşmektedir.

 

Klasik fizikte uzay ve zaman süreklidir.Kuantum fizikte ise sürekli ve kesiklidir.Klasik Fizikte detetminist bir yaklaşım vardır.Tüm olayları,özgür iradeyi ve başka türlü davranabilme olanağını dışlayan,herşeyin önceden var olan nedenlerce belirlendiğini savunan bir kurama dayanır.Laplace'e göre evrenin bugünkü durumu, önceki durumunun sonucu, sonraki durumunun ise nedenidir.

 

Klasik fizikte nesneler birbirinden bağımsız olarak görülür.Çevresinden yalıtılarak incelenmesi gerektiği görüşündedir.Oysa Kuantum fizikte nesneler birer enerji dalgası olarak görüldüğünden klasik nesnellik anlayışının dışında, bütünsel bir etkileşim ve evrende sıçramalarla değişim kavramlarını içerir.

 

Fiziksel kuramlar ve araştırmalar makrodan mikroya her alanı etkiler.Geçmiş yüzyılın toplum anlayışı,siyasi yapısıda bu bağlamda giderek değişmekte, kültürel ve popüler ayrımcılık ve ön planda olan bireysellik anlayışı yerine,günümüzde globalleşen dünyadan söz eden,bütünsel bir yaklaşım ve anlayış yer almakta,uluslarası ticaretten siyasete kadar her alanda kuantum sıçramalar yaşanmaktadır.Günümüz teknolojisi  analog(sürekli) teknolojiden  dijital ( süreksiz ) teknolojiye dev adımlar atarak çok kısa gelecekte kullanılacak olan nano teknolojik buluşlarla ilerlemektedir.

 

Kuantum düşünce ve anlayış aynı zamanda kişisel ve ruhsal gelişim uzmanlarına da esin kaynağı olmuştur.Aslında bu anlayışı tasavvufun içinde,kadim kültürlerde bulmak mümkündür.Ancak insanlık bir anlamda unuttuğu bu öz bilgilere yeni çağ dediğimiz bu dönemde çok hızlı bir şekilde ulaşmaya başlamıştır.Bilgi çığ gibi insanlığın önünde açılmakta ve yaradılışta hiçbir nesnenin evrenden ayrı olamayacağı gerçeğine giderek yaklaşmaktadır.

 

Kuantum kavramı herşeye rağmen  günümüzde  çok anlaşılamamaktadır.Bunun sebebi üç buyutlu gezegenimizde, üç boyutlu düşünceye eğilimli olmamızdan kaynaklanır.Oysa kuantum çok boyutlu bir kavramdır.

 

Evrende var olan herşey titreşen dalgalardan oluşan bir enerji yumağıdır.Kuantum hal ve durum birbirinin içinde ve dolaşıktır.Burada paralel evrenlerden ve zamansızlıktan söz edilebilir.Ancak bu ayrı bir konudur.Evrende herşey AN da tezahür eder.Bizler üç boyutlu düşünce sisteminde herşeyi lineer(doğrusal) bir düzlemde birbiri ardısıra ilişkilendirip,analiz ederiz.Eksi ve artı sonsuz düzlemindeki doğruyu her iki ucundan tutup birleştirdiğimizde başlangiç noktasını tespit edemeyiz.Kuantum hal ve durumda böyledir.Birbirinden ayırmak olası değildir.Herşey birbirinin içinde aynı anda tezahür eder.