{download Textbooks} Eski Yunanca - Türkçe Sözlük Author Güler Çelgin – Selindameditasyon.com

Eski Yunanca - Türkçe Sözlük Hint Avrupa dil ailesinin yesi olan Eski Yunanca, e itli leh elere ayr lan ok zengin bir antik dildir Eski Yunan Latin dilleri ve edebiyatlar rencileri ve ara t rmac lar n n yan s ra Eski a Tarihi, Klasik Arkeoloji, Yunan Latin Epigrafyas , Antik Felsefe, a da Yunanca bilim dallar nda renim g renler ve ara t rma yapanlar i in, ayr ca Hukuk, T p, Eczac l k, Biyoloji gibi bilim dallar n n terminolojisi a s ndan b y k nem ta yan Eski Yunanca n n renilmesi ve kullan lmas nda s zl klerin zel bir yeri vard r Osmanl D nemi nde Dar l f nun un e itim programlar nda yer almayan, ilk kez Cumhuriyet D nemi nde Ulu nder Mustafa Kemal Atat rk n ng r , arzu ve giri imleriyle Ankara niversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fak ltesi nde, ard ndan stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi nde retilmeye ba layan Eski Yunanca bug n ba ta Ankara, stanbul, Ege ve Akdeniz niversitelerimizin Eski a Dilleri ve K lt rleri b l mleri olmak zere e itli niversitelerimizde zorunlu ya da se meli ders olarak retilmektedir Eski Yunanca n n lkemizde yakla k 70 y ll k bir ge mi inin olmas na kar l k, imdiye de in, Prof Dr Suat Sinano lu nun 1953 y l nda bas lan, Kelimelerin Etymonu Esas Tutularak Tertiplenen Yunanca T rk e S zl k adl , bug n t kenmi durumdaki etimolojik s zl d nda Eski Yunanca dan T rk e ye bir s zl k yay mlanmam t r Yakla k 20.000 maddeden olu an, elinizdeki Eski Yunanca T rk e S zl k, yazar n stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi nde uzun y llardan beri vermekte oldu u Eski Yunanca derslerinin kendisine kazand rd deneyimle, ncelikle rencilerin gereksinimleri g z n nde tutularak haz rlanm t r Uzun soluklu bir al man n r n ve gerek amac gerek kapsam yla lkemizde bir ilk olan Eski Yunanca T rk e S zl k n, alan ndaki b y k bo lu un doldurulmas na katk sa lamas hedeflenmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *